Postup pri zabezpečení služby

 

Ako si zabezpečiť opatrovateľskú službu:

  • Občan mesta Trnava /príbuzný/ si vyzdvihne žiadosť o posúdenie odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu v kancelárii Centra opatrovateľskej služby na KJS, alebo si ju stiahne tu na stránke v rubrike tlačivá,
  • vyplnenú žiadosť prinesie naspäť na KJS alebo ju odnesie priamo na Stredisko sociálnej starostlivosti /malometrážne byty/, na Clementisovej ulici v Trnave, do kancelárie opatrovateľskej služby mesta Trnava,
  • na základe žiadosti mu bude vyhotovený lekársky posudok /podľa vyplnenej časti od obvodného lekára v žiadosti/ a sociálny posudok, ktorý vznikne na základe posúdenia sociálneho pracovníka, ktorý klienta osobne navštívi v domácnosti /vopred sa telefonicky ohlási/,
  • občan počká na doručenie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktorého kópiu prinesie na opatrovateľskú službu, ktorú si na základe slobodného rozhodnutia klient vyberie, spolu s kópiou aktuálneho dôchodkového výmeru, /zákonom stanovená lehota na vybavenie rozhodnutia je 60 dní/,
  • ak klient potrebuje opatrovateľskú službu čo najskôr čiže bezodkladne, po dohodnutí podmienok sme ochotní poskytovať službu ihneď na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy - vzor v rubrike tlačivá /kým nedôjde k doručeniu rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu/,
  • po doručení rozhodnutia uzatvoríme riadnu zmluvu podľa dohodnutých podmienok - vzor v rubrike tlačivá,
  • občan inej obce sa musí obrátiť na príslušný obecný alebo mestský úrad, kde požiada o opatrovateľskú službu, ak obec alebo mesto túto službu neposkytuje musí občanovi službu podľa zákona zabezpečiť u inej organizácie na základe zmluvy.
  • Občanovi môžeme poskytnúť opatrovateľskú službu ja bez vybavenia žiadosti v prípade ak je ochotný platiť plnú úhradu za opatrovateľskú službu - ekonomicky oprávnené náklady. Vtedy začneme opatrovanie ihneď na základe zmluvy medzi KJS a prijímateľom opatrovateľskej služby /zmluva - plná úhrada, v rubrike tlačivá/.