Opatrovateľská služba pre seniorov 

01.12.2002 bolo oficiálne vytvorené Centrum opatrovateľskej služby pri Katolíckej jednote Slovenska. Katolícka jednota Slovenska so sídlom v Trnave, Novosadská 4, bola dňa 03.08.2000 zapísaná do Registra neštátnych subjektov poskytujúcich sociálne služby Krajského úradu v Trnave. Týmto získala oprávnenie začať poskytovať sociálne služby v predmete činnosti – organizovanie spoločného stravovania. Dňa 26.02.2001 bola doplnená registrácia o predmet činnosti – opatrovateľská služba, ktorú sme oprávnení vykonávať dňom 01.05.2001.

 

Opatrovateľskú službu poskytujeme v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 41 ods.1 zákona č. 448/2008 Z.z. - Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá

a)      Je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č.3 a

b)      Je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č.4

 

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

a)      Ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služby,

b)      Ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,

c)      Ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,

d)      Ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.