História KJS

 

        Prvá Katolícka jednota Slovenska bola založená v r.1890 pre vzájomnú pomoc slovenských katolíkov žijúcich v USA a v Kanade. Založil ju slovenský kňaz z Trstennej Štefan Furdek. V Trnave bola Katolícka jednota založená v r. 1920, jej zakladateľom a duchovným radcom bol Mons. Dr. Eugen Filkorn a 7 oduševnených žien – katolíckeho vierovyznania z Trnavy. Pôvodný názov bol Katolícka jednota žien s celoslovenskou pôsobnosťou, v roku 1925 sa začal používať názov Katolícka jednota na Slovensku. Cirkevné a štátne schválenie stanov prebehlo 21.01.1921. Od svojho založenia je zameranie Katolíckej jednoty orientované na charitatívnu, sociálnu a vzdelávaciu činnosť, v minulosti išlo o finančnú pomoc chudobným rodinám. Finančné prostriedky získavali z organizovania vianočných trhov, zoznamovacích večierkov, z divadelnej činnosti, tanečných zábav. Kníhtlačiareň Katolíckej jednoty „Únia“ vydávala mesačník „Katolícka jednota“, štvorstranové letáky pre nevidomých, Listy rodičom, časopis "Veniec" /pre ženy/, časopis "Nová žena" /pre dievčatá/, Kalendár katolíckej jednoty, mravno-poučné tlačoviny. Do roku 1939 bolo 11 miliónov rozposlaných časopisov. Zo získaných peňazí sa pomáhalo chudobným, zabezpečili sa opravy vojnou zničených kostolov, použili sa na zariadenie kostolov /miništrantské šaty, plachty na oltár, svietniky atď./, organizovali sa spoločné raňajky pre prvopríjímajúce deti, zakúpili sa veci na 1. Sväté príjímanie pre deti a na výstavbu exercičného domu v Trnave. Ústredný dom sa začal používať v r. 1928 a jeho súčasťou bola divadelná sála, ubytovacia časť – nocľaháreň s 80 posteľami, dvoma schodišťami a bočnými miestnosťami, kuchyňa, jedáleň, prednáškové miestnosti. Po splatení úveru v r. 1935 KJS začala poskytovať 3x týždenne teplé jedlo pre chudobných, z členstva podporovala chudobné rodiny, organizovala zimné akcie, návštevy chorých a vianočné nádielky pre chudobných.

    K zániku Charitatívnej organizácie prišlo po nástupe komunistického totalitného režimu, ktorého teóriou bolo, že nikto nemôže byť chudobný alebo odkázaný na pomoc iných. V roku 1948 bol spolok Katolícka jednota Slovenska so sídlom v Trnave zlúčený so spolkom zväzu slovenských žien /Živena/ so sídlom v Bratislave a následne bol nariadený výmaz zlúčeného spolku so spolkových zoznamov a všetok majetok Katolíckej jednoty Slovenska odovzdaný zväzu žien. KJS bola zlikvidovaná rozhodnutím dekrétu Povereníctva vnútra zo dňa 22.12.1948. Počas totalitného režimu v budove sídlil „Zväzarm“ – dom detí a mládeže v Trnave a neskôr VUML - večerná univerzita Marxizmu Leninizmu.

    KJS bola znovuobnovená v roku 1990, 1.valné zhromaždenie KJS bolo v októbri tohto roku v Trnave, kde boli schválené nové stanovy spolku, 9.11.1990 ich schválilo Ministerstvo vnútra SR a dňa 28.11.1990 boli odsúhlasené Biskupskou konferenciou Slovenska. Majetok bol vrátený (Ústredný dom KJS a dom v Námestove) v katastrofálnom stave a bolo treba značné opravy, ktoré sa podarilo zrealizovať pomocou grantov a nezištnej pomoci dobrovoľníkov.

 Od roku 1991 začala v dome KJS prebiehať bohatá sociálna, vzdelávacia a charitatívna činnosť.

 • Prednášky na rôzne témy – náboženské, kultúrne, ekonomické, vedecké,
 • Poskytovanie priestorov na zdelávaciu činnosť - výuka študentov Trnavskej univerzity v minulosti odbor charitatívna a misijná práca a doktoranské štúdium Pastorálnej teológie, v súčasnosti denní študenti Právnickej fakulty a externí študenti Pedagogickej fakulty, vyučovanie cudzích jazykov
 • Záujmová činnosť – krúžky – detský folklórny súbor Drienka, krúžok šitia, paličkovania, kurz spoločenského tanca,
 • Stretávanie sa záujmových klubov – Unum Omnes, Stomici, Klub intelektuálov, numizmatici, Focoláre, združenie náhradných rodín,
 • Spoločenská činnosť – zábavy, plesy, karnevaly, výchovné koncerty, posedenia, kary, teologické dni, kurzy, semináre, kvízy, výročné členské schôdze, burzy,
 • Charitatívna činnosť
 1. spolupráca s osobitnou internátnou školou – športové aktivity, knižnica, video, mikulášske a vianočné posedenia,
 2. miniškôlka – stráženie detí od 3 -6 rokov, každú stredu od 8.00 – 11.00 hod., aby si mamičky, ktoré nemajú kam dať dieťa vybavili lekára, alebo úradné záležitosti,
 3. humanitné stredisko – príjem a výdaj obnoseného šatstva pre ľudí v núdzi,
 4. štedrovečerné posedenie pre osamelých a ľudí bez domova organizované v spolupráci s mestom Trnava,
 5. činnosť Senior klubu pri KJS – k dispozícii mali spoločenské hry, dennú tlač, video, biliard, každý 2. utorok prebiehala duchovná obnova, ďalej prednášky s diskusiou, púte a zájazdy.

Bohužiaľ bojujeme s nedostatkom finančných prostriedkov, preto mnohé činnosti boli zrušené. 

KJS vydávala a vydáva doteraz „Informačný spravodaj“ o činnosti KJS v ústredí i v pobočkách po Slovensku.