Výročná členská schôdza DC seniorov pri SSS a KJS konaná dňa 18.2.2017

 

     Výročná členská schôdza sa riadila programom, ktorý navrhol výbor  denného centra plénu. Program VČS bol schválený bez pripomienok

 

     V treťom bode programu  bola predstavená  návrhová a volebná komisia (NaVK). Hlasovanie sa uskutočnilo bez pripomienok.  NaVK si z pomedzi seba zvolila predsedu.  Za predsedníčku bola zvolená p. Gertrúda Kranitzová.

 

     Správu o činnosti za rok 2016 predniesol predseda  Ing. Jozef Kramár. Vo svojej správe  vychádzal  z návrhu činností, ktorý bol schválený  členskou schôdzou dňa 27.02.2016. V správe podrobne rozobral  aktivity, ktoré výbor denného centra pripravoval pre svojich členov. Členovia sa o jednotlivých aktivitách informovali z programu, ktorý výbor pripravoval na dva mesiace dopredu. Program v tlačenej forme si mohli členovia denného centra (DC) vyzdvihnúť v úradných hodinách DC, stiahnuť z webovej stránky alebo sa  telefonicky informovať u členov výboru. 

Predseda vo svojej správe poďakoval členom výboru za úsilie, ktoré vynaložili pri zabezpečovaní celoročného programu a členom DC za účasť na jednotlivých akciách a prejavenú dôveru..

 

     Hospodárka DC pani Helena Reiterová predniesla správu o hospodárení za rok 2016. Členov informovala o výške pridelených finančných prostriedkov zo Strediska sociálny služieb v Trnave na rok 2016, o výške finančných prostriedkov na účte DC  , v pokladni DC  a  čerpaní finančných prostriedkov na jednotlivé činnosti v rámci roka..        

     So správou revíznej komisie oboznámila členov jej predsedníčka pani Katarína Guldanová. Konštatovala, že výbor DC hospodáril s finančnými prostriedkami v zmysle pravidiel o vedení účtovníctva. V závere správy uviedla, že neboli zistené žiadne nedostatky vo vedení účtovnej agendy ani v hospodárení s finančnými prostriedkami .

     Návrh kandidátov do výboru DC a do revíznej komisie(RK) predniesla predsedníčka NaVK pani Gertrúda Kranitzová.

Členovia výboru:

 Jozef Blažek, Jozef Černý, Jozef Kramár, Eva Miháliková, Valéria Rakúsová, Helena Reiterová, Ladislav Sloboda, Irena Šústová, Margita Vešperová

Členovia RK: Mária Osvaldová, Gabriela Vasiliaková

Plénum členskej schôdze navrhlo tretieho  člena RK p. RNDr. Antona Szalla, CSc.

     Po ukončení volieb predsedníčka VaNK p. Kranitzová predniesla správu o výsledku volieb. Konšatatovala, že pp. Jozef Blažek, Jozef Černý, Jozef Kramár, Ladislav Sloboda, Eva Miháliková, Valéria Rakúsová, Helena Reiterová, Irena Šústová, Margita Vešperová boli aklamačne zvolení za členov výboru  DC pri SSS a KJS, Novosadská č.4, 917 01 Trnava.

Do RK boli aklamačne zvolení pp.Mária Osvaldová, Anton Szallo, Gabriela Vasiliaková (príloha č. 7)

    Počas prestávky si novozvolení členovia výboru a RK volili predsedu.

 

     S výsledkami volieb členov DC oboznámila pani Kranitzová. Konštatovala, že za predsedu DC pri SSS a KJS bol zvolený Ing. Jozef Kramár a za predsedu RK pani Mária Osvaldová.

 

     Novozvolený predseda Ing. Jozef Kramár predniesol návrh plánu činnosti na rok 2017. Prednesený návrh je ambiciózny a náročný na čas nielen na  pípravu jednotlivých aktivít zo strany členov  výboru, ale aj na vlastnú realizáciu(príloha č.8).

 

     Po prednesení návrhu plánu činnosti bola otvorená diskusia.

V úvode diskusie bolo udelené slovo Mgr. Štefanovi Kopeckému. Vo svojom príspevku ocenil činnosť členov DC, ich aktivitu pri plánovaných akciách a veľkú účasť na duchovných obnovách, ktoré sa uskutočňujú raz mesačne. Zároveň však vyslovil obavu o existenciu Katolíckej jednoty v Trnave. Náklady na udržbu budovy sú veľké a príjmy nízke. Ak sa nepodarí získať finančné prostriedky, vedenie Katolíckej  jednoty v Trnave bude musieť prijať krajné riešenie - odpredaj budovy. Uvedené riešenie by bolo veľkou hrozbou pre existenciu DC.

Členovia DC odmenili príhovor potleskom a nádejou za vyriešenie existenčných problémov v prospech KJ a DC.

 

Pán Szallo dal návrh, aby členská schôdza rozhodla hlasovaním o zrušení zasielania blahoželaní členom DC k meninám.  Navrhol, zasielanie blahoželaní k okrúhlym výročiam (65, 70, 75 a viac rokov). Svoj návrh odôvodnil stále rastúcimi nákladmi za poštovné. Ušetrené prostriedky je možné využiť na  niektoré činnosti v rámci programu DC.

Návrh p. Szallu bol členskou schôdou prijatý.

 

Pán Dr. Palo navrhol využiť príležitosť zúčastniť sa osláv v Levoči pri príležitosti odhalenia oltára Majstra Pavla po ukončení reštaurátorských prác v kostole sv. Jakuba. Návrh sa stretol s veľkým ohlasom.

 

Pán Baňár poďakoval organizátorom zájazdu do Prahy a Topolčianok za exelentne zvládnutú organizáciu poďakoval výboru DC za hodnotné zážitky z miest, ktoré im boli predstavené sprievodcom v Prahe a pani Osvaldovou v Topolčiankach.

 

Pani Bartúnková podala návrh na zvýšenie členského príspevku – 7,00Eur – umožnili by sa tým členom väčšie výhody pri plánovaných akciách. Návrh na zvýšenie poplatku sa nestretol s pochopením.

 

Pán Karvačka navrhol zopakovať výlet do Rajeckých Teplíc, Rajeckej Lesnej.

 

Návrh z pléna – pozrieť si Národnú radu Slovenska počas dňa otvorených dverí. Návrh bol plénom zamietnutý.

 

Pán Szallo – navrhol rozdeliť turistiku na:

turistika lokálna

turistika vlaková – vedená v duchu slovenských dejateľov

 

Návrh z pléna  - prihlasovanie na platené akcie  DC- ak sa člen na akciu prihlási, zaplatí poplatok a nemôže sa akcie zúčastniť, nájde si za seba náhradu.

 

Diskusiu viedla členka výboru Irena Šústová, ktorá po ukončení diskusie poďakovala prítomným za účasť v diskusii a za zmysluplné návrhy. Ubezpečila prítomných, že každým návrhom sa bude výbor DC zaoberať. 

Po ukončení diskusie predseda DC Ing. Kramár kyticou a slovom poďakoval za prácu odchádzajúcim členom výboru pani  AnNe Šterulskej, Kataríne Guldanovej a dlhoročnej

členke DC Ide Buršlákovej, ktorá sa  neúnavne starala o bufet a príjemné posedenie členov pri káve alebo dobrom čaji.

 

Po skončení diskusie predniesla predsedníčka NaVK pani Kranitzová návrh na uznesenie. Do uznesenia bol doplnený návrh z pléna o zasielaní blahoželaní k životným jubileám. Za uznesenie hlasovali dvihnutím ruky prítomní členovia DC (príloha č.9.,10).

 

     Po naplnení všetkých bodov programu bolo členom DC podané občerstvenie za asistencie  študentiek Akadémie  Blahoslavenej Laury Trnava..

Novozvolený predseda  DC pri SSS a KJS v Trnave Ing. Jozef Kramár  poďakoval prítomným za dôveru novozvolenému členom výboru DC a za aktívnu účasť pri pracovnej časti výročnej členskej schôdze a  ubezpečil členov, že novozvolený výbor  vynaloží potrebné úslie na prípravu a realizáciu programov  k spokojnosti všetkých členov aspoň tak, ako to bolo uplynulom roku..

 

Ing.Jozef   K r a m á r