Kto sme:

Sme Klub seniorov pri Stredisku sociálnej starostlivosti (SSS) a Katolíckej jednote Slovenska (KJS). Klub bol založený v októbri 1996 a bol od začiatku finančne podporovaný SSS.  V súčasnosti je činnosť Klubu  financovaná z členského, dotácie od SSS a KJS mu poskytuje priestory na jeho činnosť.
V roku 1997 mal Klub 66 členov a počet jeho členov sa postupne zvyšoval. V roku 2000 mal 207 členov a v roku 2014 už 287 členov. 
 
Cieľ a účel činnosti Klubu je:
-          sprostredkovať sociálne kontakty medzi členmi Klubu
-          organizovať záujmovú činnosť, vzdelávacie programy a prednášková činnosť z oblasti záujmu členov,
-          organizovať a zabezpečovať duchovnú obnovu
-          zabezpečovať pre členov kultúrne spoločenskú činnosť a rôzne športové aktivity
-          organizovať poznávacie zájazdy, púte, výlety, exkurzie atď.
Náplň i rozsah činnosti Klubu sa kryštalizovali postupne. V súčasnosti k  základným oblastiam činnosti Klubu patria :
·         prednášky z rôznych oblastí – zdravie a zdravotné problémy seniorov, sociálne a právne aspekty, bezpečnosť, história mesta
·         duchovná obnova- náboženská  tématika
·         kultúrno spoločenské podujatia – divadlo, návšteva múzeí, galérií, hradov a zámkov,
·         jednodňové a viacdenné výlety s cieľom poznať  históriu, pamiatky a sakrálne pamiatky miest na Slovensku i v zahraničí (Čechy,Poľsko, Maďarsko, Rakúsko )  
·         posedenia s kultúrnym programom pri rôznych významných dňoch ako sú napr. koniec roka, koniec fašiangov, deň matiek,Mesiac úcty k starším
·         posedenia s priateľmi pri káve
·         púte do pútnických miest
·         výstavky ručných prác (výšivky, háčkovanie, paličkovanie..)
·         turistika, kúpanie, cvičenie
 
Činnosť Klubu riadi  10 členný výbor pod vedením predsedu. Členovia výboru aj Revíznej komisie sú volení členskou schôdzou.