Zaradenie do funkcií vo výbore  DC pri KJS

vo volebnom období 2017/18

     Na základe volieb a Prevádzkového poriadku Denného centra seniorov pri SSS a KJS, Novosadská 4, sú členovia  novozvoleného výboru samosprávy zaradení do týchto funkcií a vykonávajú následnú činnosť  pri zaisťovaní programu DC:

 

Ing.Jozef Kramár – predseda, plánovanie a koordinácia činnosti DC

                      Telefón: 0905 640 480, e-mail      jkramar.tt@gmail.com


Členovia výboru DC:

Ing.Jozef Blažek, CSc – podpredseda; zaisťovanie pobytových   zájazdov a turistiky,

                      Telefón: 0908 023 719,  e-mail   joyko98765@gmail.com


Margita Vešperová – tajomník; zaisťovanie administratívnej agendy a operatívne úlohy,

                      Telefón: 0911 890 232


Eva Miháliková – hospodár; ekonomika a financie DC

                       Telefón 0902 438 016, e-mail   eva.mihalikova@hotmail.sk


Mgr.Mária Osvaldová - členka výboru, príprava a organizovanie jednodňových zájazdov

                       Telefón: 0904 452 919, e-mail  maria.osvaldova@atlas.sk

Jozef Černý – člen výboru; zaisťovanie kúpania, turistiky a športu,

                      Telefón: 0904 289 340, e-mail anka.cerna@mail.com


Irena Šústová – členka výboru; zaisťovanie kultúrnych akcií,

                      Telefón: 0915 775 330    e-mail sustova.irena@gmail.com


Ladislav Sloboda – člen výboru; zaisťovanie úloh súvisiacich s Malou  duchovnou  obnovou a pútí,

                      Telefón: 0907 963 355, e-mail agnesaslobodova@hotmail.com


Valéria Rakúsová – členka výboru; pomocníčka hospodárky a operatívne úlohy

                      Telefón: 0915 634 692

 

Revízna komisia DC:

Helena Reiterová - predsedníčka RK, výpomoc pri organizácii zájazdov

                                  Telefón: 0904 421 535, e-mail  hreiterova@gmail.com

RNDr.Anton Szalo – člen RK, turistika

                                 Telefón 0905 960 935, e-mail  szanton@trnavanet.sk


Gabriela Vasiliaková – člen RK, zabezpečovanie akcií v DC

                                  Telefón: 0918 307 211