Katolícka jednota Slovenska /KJS/ je občianske združenie zamerané na sociálnu, charitatívnu a vzdelávaciu činnosť. Naša snaha bola ocenená v roku 2005 cenou mesta Trnava.

Poslaním KJS je podať pomocnú ruku všetkým, ktorí to potrebujú – sociálne slabším, bezdomovcom, znevýhodneným občanom. Našim hlavným smerovaním je pomoc starším občanom dožiť svoj život dôstojne v domácom prostredí pomocou opatrovateľskej služby.

Svojou prácou chceme aspoň malou kvapkou prispieť k uvedomeniu si jedinečnosti každého z nás, k úcte k životu i v období, v ktorom sami bez pomoci iných nedokážeme existovať.

„Ježiš je výsostne zhovievavý voči ľudským pokleskom. Nežne miluje slabých, zbiera tajné poklady zo zavrhnutých sŕdc.  Nie je voči nim povýšenecký, ale sútrpný. Nikde nijakej výčitky, dohovárania, karhania, kárania a vyhrážania. Zohne sa k srdciam, aby ich dvíhal.“ /L.Perlaky, Srdcom k srdcu/